· · ·

جنایت، قربانی جنایت و آسیب پذیری در مالمو

این کتاب به ویراستاری ماری وفرش فریتز و اردوان خوشنود نوشته شده است و پیرامون جرم و جنایات در شهر مالمو میباشد. این کتاب هم به زبان سوئدی و هم به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است.

ماری وفرش فریتز، اردوان خوشنود

۲۰۱۹

Studentlitteratur