دقت تشخیصی تروپونین-تی قلب با حساسیت بالا همراه با سابقه بیمار و نوار قلب برای رد عوارض جدی قلبی [انگلیسی]

اهداف مطالعه ما در اورژانس دقت تشخیص تروپونین-ت با حساسیت بالا (hs-cTnT) را که کمتر از ه نانوگرم/لیتر یا کمتر یا مساوی با ۱۴ نانوگرم/لیتر، همراه با ارزیابی پزشک اورژانس در مورد شرح حال بیمار و نوار قلب، برای رد حوادث مهم قلبی (MACE) ظرف ۳۰ روز را ارزیابی کردیم. روش ها این مطالعه مشاهده ای آینده نگر شامل بیماران با درد قفسه سینه در بخش اورژانس بود. ارزیابی پزشک اورژانس از شرح حال بیمار و نوار قلب جمع آوری شد. هدف اولیه، MACE در طول ۳۰ روز بود. نتیجه گیری یک hs cTnT کمتر از 5 نانوگرم/لیتر هنگامی که بیمار به اورژانس میاید، همراه با نوار قلب غیر ایسکمیک و بدون سابقه عوامل خطر، ۲۹% از بیماران با درد قفسه سینه را با خطر بسیار پایین برای MACE در طول ۳۰ روز تشخیص داد.

آرش مختاری، برتیل لینداهل، گوستاو ی سمیت، مارتین ی هولزمن، اردوان خوشنود، اولف اکلوند

۲۰۱۶

Annals of Emergency Medicine, 68(6):649-658