دقت تشخیصی شرح حال و معاینه بالینی برای پیش بینی حوادث قلبی طی ۳۰ روز در بیماران با درد قفسه سینه [انگلیسی]

برای ارزیابی بیمارانی که با درد قفسه سینه به اورژانس می آیند، شرح حال، معاینه بالینی، الکتروکاردیوگرام و تروپونین بسیار محم هستند. هدف از این مطالعه ارزیابی صحت تشخیصی شرح حال و معاینه بالینی در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه در اورژانس برای پیش بینی حوادث قلبی (MACE) در مدت ۳۰ روز بود.

داوید اریکسون, اردوان خوشنود, داوید لارشون, یاکوب لوندآگر-فوربرگ, آرش مختاری, اولف اکلوند

۲۰۲۰

Journal of Emergency Medicine, 58:1;1-10