دقت تشخیصی تروپونین تی، ۶ ساعت پس از شروع علائم برای رد سکته قلبی [انگلیسی]

نتیجه تروپونین-تی قلبی با حساسیت بالا (hs-cTnT) که ۱۴ نانوگرام/لیتر و یا بیشتر است و ۶ ساعت و یا کمتر پس از شروع درد قفسه سینه و بدون استفاده از GRACE، به طور قابل اعتمادی سکته قلبی را رد کرد اما برای رد کردن عوارض ۳۰ روزه قلبی عملکرد خوبی نداشت.