دقت تشخیصی تروپونین تی، ۶ ساعت پس از شروع علائم برای رد سکته قلبی [انگلیسی]

نتیجه تروپونین-تی قلبی با حساسیت بالا (hs-cTnT) که ۱۴ نانوگرام/لیتر و یا بیشتر است و ۶ ساعت و یا کمتر پس از شروع درد قفسه سینه و بدون استفاده از GRACE، به طور قابل اعتمادی سکته قلبی را رد کرد اما برای رد کردن عوارض ۳۰ روزه قلبی عملکرد خوبی نداشت.

اردوان خوشنود, ماری ارلاندسون, نسیم ایسما, ترولس ایندیگگن, آرش مختاری

۲۰۲۰

Scandinavian Cardiovascular Journal, 54(3):153-161