تأثیر اکسیژن درمانی بر درد قفسه سینه در بیماران مبتلا به سکته قلبی با ارتقاع ST: نتایج پروژه تصادفی SOCCER [انگلیسی]

هدف اکسیژن (O2) درمانی در درمان سکته قلبی مهم است. با این حال، مطالعات در مورد اثرات اکسیژن درمانی بر قلب و عروق و کاهش درد در بیماران مبتلا به سکته قلبی، مبهم بوده است. در مطالعه SOCCER، ما اثرات اکسیژن درمانی را در مقایسه با هوا در بیماران مبتلا به سکته قلبی (STEMI) مقایسه کردیم. در این تجزیه و تحلیل فعلی، ما می خواستیم اثر O2 را بر درد قفسه سینه در بیماران مبتلا به STEMI ارزیابی کنیم. طراحی بیماران نورموکسیک با STEMI در آمبولانس به صورت تصادفی یا اکسیژن، ۱۰ لیتر در دقیقه، یا هوا، تا پایان انژیوپلاستی (PCI) درمان شدند. پرستاران آمبولانس درد قفسه سینه بیماران را مونیتور میکردندد و میزان مورفین داده شده را نیز ثبت میکردند. نتیجه گیری همراه با مطالب منتشر شده دیگر، نتایج ما نشان می دهد که اکسیژن در بیماران مبتلا به STEMI اثر کاهش کننده درد ندارد.

اردوان خوشنود، مهین اکبرزاده، مارکوس کارلسون، داوید سپارو، پالونجی بیلادوالا، آرش مختاری، داوید ارلینگه، اولف اکلوند

۲۰۱۸

Scandinavian Cardiovascular Journal, 52(2):69-73