اثرات اکسیژن درمانی در بیماران مشکوک به سکته قلبی: متاآنالیز کارآزمایی های تصادفی [انگلیسی]

پیش زمینه اگرچه اکسیژن درمانی بیش از یک قرن است که در درمان بیماران مشکوک بهسکته قلب مورد استفاده قرار می گیرد، اما مطالعات اخیر نگرانی هایی را در مورد اثربخشی و ایمنی بودن اکسیژن درمانی در بیماران نرموکسیک ایجاد کرده است. روشها برای این متاآنالیز، چندین پایگاه داده از ابتدا تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷ مورد جستجو قرار گرفتند. نتایج هشت RCT با مجموع ۷۹۹۸ بیمار (۳۹۸۲ و ۴۰۰۲ بیمار به ترتیب در گروه اکسیژن و هوا) شناسایی و ادغام شدند. درمان با اکسیژن خطر مرگ در بیمارستان را کاهش نداد و همچنین بر مرگ و میر بعد از ۳۰ روز نیز تأثیری نداشت.

نریمان سپهروند، ستفان جمز، دیون ستوب، اردوان خوشنود، جاستین ازکوویتز، روبین هوفمان

۲۰۱۸

Heart, 140(20):1691-1698