Effekten av syrgasbehandling på bröstsmärta hos patienter med STEMI: Resultat från den randomiserade SOCCER-studien [Engelska]

Mål Syrgas (O2) har varit en hörnsten i behandlingen av akut hjärtinfarkt. Studierna har dock varit otydliga om de kardiovaskulära och smärtstillande effekterna av syrgas hos dessa patienter. I SOCCER-studien jämförde vi effekterna av syrgasbehandling jämfört med rumsluft hos patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI). I den aktuella subanalysen ville vi utvärdera effekten av O2 på bröstsmärta hos patienter med STEMI. Design Normoxiska patienter med första gångs STEMI randomiserades i ambulansen till standardvård med 10 l/min O2 eller rumsluft fram till slutet av perkutan koronar intervention (PCI). Ambulanspersonalen noterade patienternas bröstsmärta i en visuell analog skala (VAS; 1-10) före randomisering och efter transport men innan PCI började, och registrerade också mängden morfin som gavs. Slutsats Tillsammans med tidigare publicerade data stöder våra resultat att syrgas inte har en signifikant smärtstillande effekt hos patienter med STEMI.

Ardavan Khoshnood, Mahin Akbarzadeh, Marcus Carlsson, David Sparv, Pallonji Bhiladvala, Arash Mokhtari, David Erlinge, Ulf Ekelund

2018

Scandinavian Cardiovascular Journal, 52(2):69-73