Effekten av syrgasbehandling på räddat myokard vid ST-höjningsinfarkt: Den randomiserade SOCCER-studien [Engelska]

Mål Nyare studier tyder på att administrering av syrgas (O2) till patienter med akut hjärtinfarkt kan ha negativa effekter. Med användning av hjärt-MR (CMR) utvärderade vi effekterna av O2-behandling hos patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI) som accepterats för akut perkutan koronart intervention (PCI). Material och metoder Denna studie var en randomiserad kontrollerad studie utförd på två universitetssjukhus i Sverige. Normoxiska STEMI-patienter randomiserades i ambulansen till antingen O2 (10 l/min) eller rumsluft fram till slutet av PCI. CMR utfördes 2-6 dagar efter inläggning på sjukhuset. Det primära utfallet var "Myocardial Salvage Index" (MSI) som bedömdes med CMR. Resultat Vid inkludering hade O2 (n = 46) och luft (n = 49) grupperna liknande patientegenskaper. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller MSI. Slutsats Hos STEMI-patienter som genomgick akut PCI fann vi ingen effekt av högflödessyrgasbehandling jämfört med rumsluft gällande bland annat MSI.