Effekter av syrgasbehandling på ”wall-motion score index” hos patienter med ST-höjningsinfarkt – Den randomiserade SOCCER-studien [Engelska]

Bakgrund Även om syrgas (O2) rutinmässigt används för patienter med akut hjärtinfarkt (AMI) kan det ha negativa effekter. I denna delstudie av SOCCER-studien syftade vi till att utvärdera effekterna av O2-behandling på hjärtfunktionen hos patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI). Metoder Normoxiska (≥94%) STEMI-patienter randomiserades i ambulansen till antingen O2 eller rumsluft fram till slutet av den perkutana koronara interventionen (PCI). Patienterna genomgick ekokardiografi dag 2-3 efter PCI och återigen efter 6 månader. Av intresse för studien var måtten "wall-motion score index (WMSI)" och vänsterkammares ejektionsfraktion (LVEF). Resultat Fyrtiosex patienter i O2-gruppen och 41 i luftgruppen inkluderades i analysen. Index-ekokardiografin visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna rörande WMSI eller LVEF. Det fanns inte heller skillnader vid 6 månader i WMSI eller LVEF. Slutsats Föreliggande fynd indikerar ingen skada eller nytta av O2 på myokardfunktion hos STEMI-patienter. Våra resultat stöder att det är säkert att inte påbörja O2-behandling hos normoxiska STEMI-patienter.

Ardavan Khoshnood, Mahin Akbarzadeh, Anders Roijer, Carl Meurling, Marcus Carlsson, Pallonji Bhiladvala, Peter Höglund, David Sparv, Lizbet Todorova, Arash Mokhtari, David Erlinge, Ulf Ekelund

2017

Echocardiography, 34(8):1130-1137