Effekterna av syrgasbehandling på räddat myokard vid ST-höjningsinfarkt som behandlats med akut perkutan koronar intervention – SOCCER-studien [Engelska]

Mål Trots brist på vetenskapliga bevis har syrgas länge varit en del av standardbehandlingen för patienter med akut hjärtinfarkt (AMI). Flera studier tyder dock på att syrgasbehandling kan ha negativa kardiovaskulära effekter. Vi beskriver här en randomiserad kontrollerad studie, dvs SOCCER-studien, som syftar till att utvärdera effekten av syrgasbehandling på räddat myokard och infarktstorlek hos patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI) som behandlats med primär perkutan koronart intervention (PCI). Metoder Hundra normoxiska STEMI-patienter som accepteras för en primär PCI kommer att i ambulansen att randomiseras till antingen standard syrgasbehandling eller inget kompletterande syrgasbehandling. Alla patienter kommer att genomgå en kardiovaskulär magnetisk resonansavbildning (CMR) 2-6 dagar efter den primära PCI:en, och en undergrupp med 50 patienter kommer att genomgå en utökat ekokardiografi under tiden de är inlagda och efter 6 månader. Alla patienter följs i 6 månader efter sjukhusintag för hjärtsvikt och subjektiv uppfattning om hälsa. Det primära målet är det som benämns "Myocardial Salvage Index" och som mäts på CMR. Diskussion Även om syrgasbehandling är en del av standardvården, är syrgas kanske inte till nytta för patienter med AMI och kan till och med vara skadligt. Resultatet av nuvarande och samtidiga syrgasstudier kan ändra internationella behandlingsriktlinjer för patienter med AMI eller ischemi.

Ardavan Khoshnood, Marcus Carlsson, Mahin Akbarzadeh, Pallonji Bhiladvala, Anders Roijer, Stefan Bodetoft, Peter Höglund, David Zughaft, Lizbet Todorova, David Erlinge, Ulf Ekelund

2015

Cardiology, 132(1):16-21