·

تغییرات الکتروکاردیوگرافی در تمایز ارتفاع ST ایسکمیک و غیر ایسکمیک [انگلیسی]

رکود متقابل ST، رکود PR در الکترودهای سینه و اعوجاج بخش پایانی QRS، ممکن است تشخیص STEMI واقعی را بهبود بخشد.

توماس لیندو، اوله پالم ، اردوان خوشنود، اینگوار نیمان، دانیل مانا، هنریک انگلبوم، اولف اکلوند

۲۰۱۹

انجمن بین المللی هلتر و الکتروکاردیولوژی غیر تهاجمی و انجمن عصبی قلب صربستان، کنگره بین المللی الکتروکاردیولوژی، بلگراد