تغییرات الکتروکاردیوگرافی در تمایز ارتفاع ST ایسکمیک و غیر ایسکمیک [انگلیسی]

اهداف پریکاردیت (التهاب آب‌شامه)، کاردیومیوپاتی takotsubo و یا سندرم ریپلاریزاسیون زودرس میتوانند در نوار قلب، سکته قلبی را تقلید کنند. هدف ما بررسی این موضوع بود که آیا راهی است که این نو تقلید ها را شناسایی کرد و یا خیر.