·

En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av bröstsmärta patienter på akutmottagningen [Engelska]

Bakgrund Hos patienter med bröstsmärta på akutmottagning (ED) rekommenderar European Society of Cardiology (ESC) att man använder ett 0h/1h högkänsligt hjärt-troponin (hs-cTn) protokoll. Rekommendationen är dock baserad på observationsstudier och effekterna av protokollet vid implementering i rutinvård är okända. Syftet med denna studie är att bestämma säkerheten och effektiviteten för ESC 0h/1h hs-cTnT-protokollet, kompletterat med klinisk bedömning och EKG, när det implementeras i rutinmässig vård Metoder I denna före-och-efter-implementeringsstudie med samtidig kontroll, kommer alla patienter ≥18 år med anamnes på icke-traumatisk bröstsmärta att inkluderas vid akutmottagningarna på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö, Helsingborgs sjukhus, Ystads sjukhus och Kristianstads sjukhus. Patienter med STEMI, patienter som självmant lämnar och invånare utan personnummer kommer att uteslutas. 0h/1h-protokollet identifierar lågriskpatienter som lämpar sig för tidigt hemskrivning, högriskpatienter som lämpar sig för omedelbar inläggning på sjukhus och patienter med mellan-risk som lämpar sig för ytterligare diagnostisk bedömning. Protokollet kommer att implementeras på akutmottagningarna i Lund, Helsingborg och Ystad men inte akutmottagningarna i Malmö och Kristianstad som kommer att vara samtidiga kontroller. Patientresultat kommer att jämföras under tio-månaders-perioderna före och efter genomförandet (från och med den 1 februari 2018). Resultat Inga resultat är tillgängliga just nu (23 april 2018). Studiens huvudsakliga resultat kommer att presenteras under 2019. Slutsats Om ett 0h/1h -protokoll implementerat i rutinmässig vård snabbt kan identifiera en stor andel patienter med bröstsmärta som är lämpliga för tidig utskrivning utan behov av ytterligare diagnostik, kan detta minska väntetiden på akuten och trängseln på sjukhusen samt bidra till minskade hälsovårdskostnader.

Arash Mokhtari, Jakob Lundager Forberg, Caroline Hård af Segerstad, Mahin Akbarzadeh Mameghanilar, Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund

2018

European Society for Emergency Medicine, European Emergency Medicine Congress, Glasgow