En svensk rättsmedicinsk studie av dödssättet vid en enda stickskada mot bröstkorgen [Engelska]

Introduktion: Rättsläkare ställs ofta inför frågor om huruvida en skada är orsakad av någon annan eller självförvållad. Det finns dock lite kunskap om epidemiologiska variabler som kan skilja mellan mord och självmord vid dödsfall orsakade av enbart ett stick på bålen. Metod: Genom att använda det svenska rättsmedicinska obduktionsregistret identifierade vi 94 mord och 45 självmord mellan 2010 och 2021, där någon avlidit till följd av enbart ett stick på bålen. Resultat: Mordoffer var yngre än självmordsoffer (medianålder 33 år jämfört med 52 år) och män var i majoritet i båda grupperna. Mordoffer hade skador på ryggen och axelregionen, brottsplatsen var utomhus, det fanns skador på bröstkorgens ben/brosk och offren var påverkade av alkohol och droger. Diskussion och slutsats: De observerade rättsmedicinska egenskaperna vid stickskador kan användas som ett verktyg vid bedömning av dödssätt vid enbart ett stick på bålen.

Maria Berg von Linde, Stefan Acosta, Ardavan M. Khoshnood, Carl Johan Wingren

Forensic Science International, 354:111910

2024