خشونت مربوط به سلاح گرم در سوئد – یک مرور سیستماتیک

گزارشات اخیر حاکی از افزایش خشونت های مربوط به سلاح گرم در سوئد است. به منظور درک روند خشونت های مربوط به سلاح گرم در سوئد با توجه به میزان، روش عمل، نوع قتل، جراحات و علل مرگ، مرور ادبیات سیستماتیک انجام شد. پس از جستجوی کامل در پایگاه های داده، در مجموع ۲۵ مطالعه منتشر شده در مجلات معتبر سوئدی و انگلیسی شناسایی و بدین ترتیب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که با وجود اینکه چاقو/سلاح های تیز همچنان رایج ترین روش عمل در جنایات خشونت آمیز در سوئد هستند، خشونت مربوط به سلاح گرم به طور قابل توجهی در این کشور در حال افزایش است. مطالعات ما همچنین نشان می دهد که سلاح گرم بسیار کشنده تر از چاقو/سلاح تیز است و سر، سینه و شکم کشنده ترین و جدی ترین مکان های آناتومیکی هستند که مورد اصابت قرار میگیرند. عمدتا سه شهر بزرگ سوئد است که در سالهای اخیر تحت تأثیر تیراندازی های متعدد قرار گرفته است.

اردوان خوشنود

۲۰۱۸

Aggression and Violent Behavior, 42(September-October):43-51