· ·

سیاست سلاح گرم، پیشگیری از خودکشی و مدل سوئدی [انگلیسی]

خودکشی یک مشکل بهداشتی جهانی است و خودکشی با اسلحه گرم یک روش رایج است. از آنجا که مطالعات اخیر در مورد اهمیت برداشتن سلاح گرم از بیمارانی که قصد خودکشی در ایالات متحده را دارند بحث می شود، اعتقاد بر این است که سوئد و مدل سوئدی می تواند برای سیاست گذاران آمریکایی بسیار مفید باشد. سوئد میزان خودکشی پایینی در بر اثر سلاح گرم دارد که تصور می شود منعکس کننده قوانین بسیار محدود کننده اسلحه در این کشور باشد. برعکس، ایالات متحده با قوانین ساده اسلحه، سطح بالایی از خودکشی با سلاح گرم دارد. بنابراین ایالات متحده نیاز مبرمی به اصلاح قوانین مربوط به اسلحه دارد. در غیر این صورت، هرگونه اقدام پیشگیرانه برای خودکشی ممکن است بی نتیجه باشد.

اردوان خوشنود

۲۰۱۸

Suicidology Online, 9:4