زمان آن رسیده است که اکسیژن درمانی در بیماران مبتلا به سکته قلبی STEMI را پایان دهیم [انگلیسی]

درمان با اکسیژن (O2) در بیماران مشکوک به سکته قلبی، یکی از معمولیترین درمانها میباشد. با این حال، تحقیقات نشان داده است که درمان با O2 هیچ اثر مثبت یا منفی بر قلب و عروق، مرگ و میر، و همچنین عوارض یا درد، در بیماران نرموکسیک مشکوک به سکته قلبی و یا مبتلا به سکته قلبی STEMI ندارد. بنابراین درمان O2 در بیماران STEMI نرموکسیک باید حذف شود. بیشتر تحقیق پیرامون بیماران ناپایدار نیاز است.

اردوان خوشنود

۲۰۱۸

BMC Emergency Medicine, 18:35