·

سوئد به عنوان گروگان: خشونت مربوط به سلاح گرم [انگلیسی]

تحقیقات سوئدی و خارجی از افزایش شدید خشونت های مربوط به سلاح گرم در سوئد خبر داده اند. با این حال، هیچ یک از این تحقیقات، آمار رسمی پلیس سوئد، شورای ملی پیشگیری از وقوع جرم و شورای ملی بهداشت و رفاه را برای مطالعه خشونت های مربوط به سلاح گرم در ۲ سال گذشته مورد برسی قرار نداده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که خشونت ناشی از سلاح گرم در سوئد در مقایسه با دیگر کشورهای اسکاندیناوی به ویژه در سال های اخیر بسیار افزایش یافته است. این احتمالاً دلیل افزایش میزان خشونت های مرگبار است. علاوه بر این، تصور می شود که تعداد روزافزون گروه ها و شبکه های جنایی و همچنین ورود زیاد سلاح گرم غیر مجاز به سوئد در افزایش نگران کننده خشونت های مربوط به سلاح گرم در این کشور نقش داشته است. اگرچه سوئد یکی از دموکراتیک ترین و آزادترین کشورها در جهان است و برخی از قوانین سختگیرانه جهان در مورد اسلحه را در اختیار دارد، اما این کشور همچنان با خشونت قابل توجهی در رابطه با سلاح گرم روبرو است. این مطالعه نه تنها میزان فزاینده خشونت مربوط به سلاح گرم در سوئد را آشکار می کند، بلکه نشان می دهد که سوئد به شدت نیازمند سیاست های جدید است.

اردوان خوشنود

۲۰۱۹

Forensic Sciences Research, 4(1):88-93