· ·

افزایش خشونت های مرتبط با سلاح گرم در سوئد: چالشی برای طب اورژانس [انگلیسی]

آمارهای رسمی به وضوح نشان می دهد که تعداد خشونت های مربوط به سلاح گرم، از جمله قتل های مربوط به سلاح گرم، در دهه گذشته، به ویژه در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۲، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. احتمالاً به همین دلیل است که سوئد شاهد افزایش میزان کل خشونت های مرگبار خود است. به دلیل افزایش این جنایتها، شکی نیست که طب اورژانس در این کشور با چالشی جدید روبرو است و به راهنمایی های روشنی در مورد مدیریت پزشکی و مسائل امنیتی مربوط به خشونت مربوط به سلاح گرم نیاز دارد.

اردوان خوشنود

۲۰۱۹

انجمن طب اورژانس سوئد، کنگره ملی طب اورژانس، استکهلم