· ·

ماشین کشتار ایران: ترورهای سیاسی توسط رژیم اسلامی [انگلیسی]

اخیراً مشخص شده است که رژیم ایران قصد دارد سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی را ترور کند. تهران چنین طرحی را انکار کرده است، اما نگاهی گذرا به تاریخ رژیم اسلامی نشان می دهد که ایران نه تنها اراده بلکه ابزار انجام ترور در خاک بیگانه را نیز دارد.

اردوان خوشنود

۲۰۲۰

مرکز مطالعات استراتژیک بگین-سادات،مطالعات امنیت و سیاست خاورمیانه، شماره ۱۸۵