طولانی شدن ایسکمیک QRS به عنوان نشان آسیب ماهیچه قلب در بیماران مبتلا به STEMI [انگلیسی]

بر خلاف تحقیقات پیشین، تحقیقات ما نشان داد که طولانی شدن QRS در بیماران مبتلا به STEMI، به عنوان نشان آسیب ماهیچه قلب، محدود است.

یاکوب آلمر، ویکتور المبرگ، یوزف برنسویک، دیوید نوردلوند، اردوان خوشنود، میکائل رینگبورن، مارکوس کارلسون، اولف اکلوند، هنریک انگبلوم

۲۰۱۹

Annals of Noninvasive Electrocardiology, 24(1):e12601.