Ischemisk QRS -förlängning som en biomarkör för myokardskada hos STEMI-patienter [Engelska]

Bakgrund Patienter med akut koronart ocklusion (ACO) kan inte bara ha ischemirelaterade ST-förändringar utan också förändringar i QRS-komplexet. Det har nyligen visats hos hundar att en större ischemisk QRS-förlängning (IQP) under ACO är relaterad till lägre skollateralflöde. Detta tyder på att större IQP kan indikera allvarligare ischemi och därmed en snabbare infarktutveckling. Därför var syftet att utvärdera sambandet mellan IQP och mått på myokardskada hos patienter med akut ST-höjningsinfarkt (STEMI).Metoder Sjuttiosju patienter med första gången STEMI inkluderades i efterhand från den nyligen publicerade SOCCER-studien. Alla patienter genomgick en magnetkameraundersökning av hjärtat (CMR) 2-6 dagar efter infarkten. "Infarction Size (IS)", "Myokardium at Risk (MaR)" och "Myocardial Salvage Index (MSI)" utvärderades och relaterades till IQP.Resultat Det fanns inga statistiskt signifikanta korrelationer mellan mått på IQP och någon av CMR-mätningarna.Slutsatser Till skillnad från tidigare experimentella studier var IQP-mätningens värde begränsad hos patienter som sökte akuten med första gångs STEMI och ingen korrelation hittades mellan IQP-variabler och MR av hjärtat beträffande myokardskada. Därför verkar IQP inte vara en lämplig biomarkör för myokardskada.

Jakob Almer, Viktor Elmberg, Josef Bränsvik, David Nordlund, Ardavan Khoshnood, Michael Ringborn, Marcus Carlsson, Ulf Ekelund, Henrik Engblom

2019

Annals of Noninvasive Electrocardiology, 24(1):e12601.