·

ضخامت دیواره بطن چپ به راحتی محاسبه می شود، هیپرتروفی را تشخیص داده و دارای مزایای پیش آگهی است [انگلیسی]

ضخامت دیواره بطن چپ را می توان به راحتی و با دقت بالا، از طریق جرم و حجم محاسبه کرد.

ماگنوس لوندین, اینار هیبرگ, داوید نوردلوند, تم گیلنهامار, کاتارینا ستدینگ احرنبورگ, هنریک انگبلوم, مارکوس کارلسون, دان عطار, یسپر وان در پالس, داوید ارلینگه, راسموس بورگکویست, اردوان خوشنود, اولف اکلوند, یانیکه نیکاندر, راکل تمودو

۲۰۱۸

انجمن قلب سوئد، بیستمین نشست بهاری قلب و عروق، گوتنبرگ