احتمال سندرم حاد کرونری در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه از نظر زمان مراجعه به اورژانس متفاوت است [انگلیسی]

زمینه در سندرم حاد کرونری (ACS) تنوع شبانه روزی و سیرکاسپتال (هفتگی) وجود دارد. هدف از این مطالعه روشن ساختن این بود که آیا احتمال ACS در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه در بخش اورژانس با زمان آمدن بیمار به اورژانس متفاوت است یا نه. روش ها همه بیماران مراجعه کننده به اورژانس شهر لوند در بیمارستان آموزشی اسکانه که درد یا ناراحتی در قفسه سینه در طول سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۶ ثبت شدند. سن، جنس، زمان ورود به اورژانس و تشخیص بیماری (ACS یا نه) ازژورنال های الکترونیکی بدست آمد.نتایج یک تفاوت شبانه روزی ​​در احتمال ACS در بین بیماران مبتلا به درد قفسه سینه وجود داشت. احتمال ACS بین ساعت 8 تا 10 صبح تقریباً دو برابر است در مقایسه با بین 6 تا 8 بعد از ظهر.

اولف اکلوند، مهین اکبرزاده، اردوان خوشنود، یوناس بیورک، ماتیاس اولسون

۲۰۱۲

BMC Research Notes, 5(420)