·

ضخامت متوسط دیواره بطن چپ ویژگی و پیش آگهی را در هیپرتروفی بطن چپ بهبود می بخشد [انگلیسی]

ضخامت دیواره بطن چپ را می توان به راحتی و با دقت بالا، از طریق جرم و حجم محاسبه کرد.

ماگنوس لوندین, اینار هیبرگ, داوید نوردلوند, تم گیلنهامار, کاتارینا ستدینگ احرنبورگ, هنریک انگبلوم, مارکوس کارلسون, دان عطار, یسپر وان در پالس, داوید ارلینگه, راسموس بورگکویست, اردوان خوشنود, اولف اکلوند, یانیکه نیکاندر, راکل تمودو

۲۰۱۹

انجمن تشدید مغناطیسی قلبی عروقی، بیست و دومین نشست علمی سالانه، واشنگتن