·

ویژگی های جنایتکاران: مطالعه ۲۳ جنایتکار خشن در سوئد [انگلیسی]

بیست و سه مجرم که به اتهام قتل یا اقدام به قتل محکوم شده اند و جنایاتی که انجام داده اند، برای شناسایی هرگونه ویژگی مشترک مورد بررسی قرار گرفتند. اسناد دادگاه مورد ارزیابی قرار گرفت و بارزترین ویژگیهای مجرمان این بود که آنها اغلب مجرد بودند، اکثر آنها هیچگونه تشخیص روانی نداشتند، بیشترین روش عملی چاقو یا سلاح تیز بود (اگرچه سلاح گرم منجر به قتل بیشتر شد) و رایج تریندلیل قتل، اختلافات داخلی و اختلافات بین دوستان یا آشنایان بود. بر اساس تجزیه و تحلیل ما، دو نمایه ظاهر شد: یکی با مجرمان به اصطلاح سنتی و دیگری نمایه ای بیش از حد با مجرمانی که مرتکب جنایات داخلی می شوند.

اردوان خوشنود، ماری وفورش فریتز

۲۰۱۷

Deviant Behavior, 38(2):141-153