اکسیژن درمانی در بیماران مبتلا به سکته قلبی بر اساس شریانی که گرفتگی دارد: نتایج پروژه SOCCER [انگلیسی]

زمینه درمان با اکسیژن (O2) یکی از معمولیترین درمانهای بیماران مبتلا به سکته قلبی است. با این حال، مطالعات اخیر بیان می کنند که درمان با O2 ممکن است هیچ تاثیری در این بیماران نداشته باشد. بنابراین هدف از این مطالعه ارزیابی اثر O2 درمانی در بیماران مبتلا به سکته قلبی بر اساس شریانی که گرفتگی دارد بود: شریان LAD یا دیگر شریان ها. روش تحقیق این تحقیق در بیمارستان دانشگاهی اسکانه، سوئد، انجام شد. بیماران مبتلا به سکته قلبی یا با O2 (۱۰ لیتر) یا هوا درمان شدند. بیماران در روزهای ۶ تا ۲ تحت تصویربرداری تشدید مغناطیسی قلبی (CMRI) قرار گرفتند. معیارهای اصلی این تحقیق عبارت بودند از: ماهیچه قلب در معرض خطر (MaR)، مقدار اندازه سکته (IS) و مقدار ماهیچه قلبی که بعد از درمان نجات پیدا کرد (MSI).این معیارها توسط CMRI اندازه گیری شددند. در مجموع ۲۲۹ بیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دلیل مشکلات فنی ۹۵ بیمار CMRI انجام دادند و در تجزیه و تحلیل نهایی گنجانده شدند. ۴۶ نفر با اکسیژن و ۴۹ نفر با هوا درمان شدند. تفاوت معنی داری بین بیماران مبتلا به سکته قلبی بر اساس شریانی که گرفتگی دارد نبود.

آرش مختاری، مهین اکبرزاده، داوید اسپارو، پالونجی بیلادوالا هاکان آرهدن، داوید ارلینگه، اردوان خوشنود

۲۰۲۰

BMC Emergency Medicine, 20:12