En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av patienter med bröstsmärta på akutmottagningen [Engelska]
|

En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av patienter med bröstsmärta på akutmottagningen [Engelska]

Om ett 0h/1h-protokoll implementerat i rutinmässig vård snabbt kan identifiera en stor andel patienter med bröstsmärta som är lämpliga för tidig utskrivning utan behov av ytterligare diagnostik, kan detta minska väntetiden på akuten och trängseln på sjukhusen samt bidra till minskade hälsovårdskostnader.

Aortadissektion i en svensk befolkning – Patientkarakteristika, symtom och dödlighet [Engelska]
|

Aortadissektion i en svensk befolkning – Patientkarakteristika, symtom och dödlighet [Engelska]

Majoriteten av aortadissektion (AD) patienterna är män med anamnes på hypertoni och aorta aneurysm. Det typiska symtomet är smärta i bröstet, men de flesta patienter har andra symtom. AD-patienter har en betydande 30-dagars risk för kardiovaskulära händelser.

Effekten av syrgasbehandling på bröstsmärta hos patienter med STEMI: Resultat från den randomiserade SOCCER-studien [Engelska]

Effekten av syrgasbehandling på bröstsmärta hos patienter med STEMI: Resultat från den randomiserade SOCCER-studien [Engelska]

Mål Syrgas (O2) har varit en hörnsten i behandlingen av akut hjärtinfarkt. Studierna har dock varit otydliga om de kardiovaskulära och smärtstillande effekterna av syrgas hos dessa patienter. I SOCCER-studien jämförde vi effekterna av syrgasbehandling jämfört med rumsluft hos patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI). I den aktuella subanalysen ville vi utvärdera effekten av O2 på bröstsmärta…

Prehospital diagnos och syrgasbehandling vid ST-höjningsinfarkt [Engelska]

Prehospital diagnos och syrgasbehandling vid ST-höjningsinfarkt [Engelska]

Hjärtinfarkt är ett allvarligt tillstånd som är vanligt bland befolkningen, och bröstsmärta är dess vanligaste symptom. Snabb diagnos och behandling är av stor vikt för att minimera skadorna som uppstår på hjärtat. Majoriteten av de patienter som drabbas av bröstsmärtor kontaktar ambulansen som efter att ha träffat patienten, tar ett EKG och skickar detta via…

Nitton offer för mord/dråp och försök till mord/dråp i Sverige – deras skador, dödsorsak och relation till gärningsmannen [Engelska]
|

Nitton offer för mord/dråp och försök till mord/dråp i Sverige – deras skador, dödsorsak och relation till gärningsmannen [Engelska]

Offer för mord/dråp och mordförsök/dråpförsök är inte ovanliga i Sverige. Vi ville därför studera dessa offer för att förstå deras skador, deras dödsorsak och deras förhållande till gärningsmannen. Alla fall under fem år i en tingsrätt i Sverige, där en gärningsman hade dömts för mord/dråp eller försök till mord/dråp, identifierades och domstolshandlingarna granskades. Nitton offer…

Ett 0h/1h-protokoll för säker tidig utskrivning av patienter med bröstsmärta [Engelska]

Ett 0h/1h-protokoll för säker tidig utskrivning av patienter med bröstsmärta [Engelska]

Mål Riktlinjer rekommenderar en 0-timmes/1-timmes högkänslig hjärt-troponin T (hs-cTnT) diagnostiskt strategi för patienter med akut bröstsmärta. Det finns dock lite data om hur denna strategi fungerar i kombination med klinisk riskstratifiering. Vi ämnade att utvärdera diagnostisk noggrannhet för ett accelererat diagnostiskt protokoll (ADP) med hjälp av 0-timmes/1-timmes hs-cTnT-strategi tillsammans med en anpassad Trombolys vid Myokardinfarkt…