·

پیش بینی پیش بیمارستانی یک شبکه عصبی مصنوعی از سکته قلبی و نیاز به خونیاری مجدد، در مقایسه با پزشک در بخش مراقبت های ویژه قلبی [انگلیسی]

در این تحقیق نشان داده ایم که شبکه عصبی مصنوعی بهتراز پزشک مراقبت های ویژه قلبی، میتواند سکته قلبی را شناسایی کند.

یاکوب لونداگر فوربرگ، اردوان خوشنود، میکائل گرین، ماتیاس اولسون، لارس ادنبراندت، اولف اکلوند

۲۰۰۸

انجمن طب اورژانس سوئد، کنگره ملی طب اورژانس، لوند