·

پیش بینی پیش بیمارستانی یک شبکه عصبی مصنوعی از سکته قلبی و نیاز به خونیاری مجدد، در مقایسه با پزشک در بخش مراقبت های ویژه قلبی [انگلیسی]

در این تحقیق نشان داده ایم که شبکه عصبی مصنوعی بهتراز پزشک مراقبت های ویژه قلبی، میتواند سکته قلبی را شناسایی کند.