تشخیص پیش بیمارستانی و اکسیژن درمانی در بیماران مبتلا به STEMI [انگلیسی]

مقدمه مقاله I: یک شبکه عصبی مصنوعی (ANN) برای شناسایی سکته قلبی (STEMI) و پیش بینی نیاز به آنژیوپلاستی (PCI) ساخته شد. مقاله III ، II و IV: مطالعات نشان می دهد که اکسیژن درمانی در بیماران مبتلا به STEMI میتواند مضر باشد. بنابراین ما پروژه SOCCER را برای ارزیابی اثرات درمان با اکسیژن در بیماران STEMI انجام دادیم.

اردوان خوشنود

۲۰۱۷

پایان نامه دکتری، دانشکده پزشکی، دانشگاه لوند