Relationen mellan biomarkörer associerade med Charlson komorbiditetsindex och utfall bland deltagare i Malmö kost- och cancerstudie [Engelska]

Denna studie syftade till att utvärdera två biomarkörpoäng för deras förmåga att förutsäga kroniska sjukdomar och dödlighet. Den första poängen, Biomarkörpoäng för Malmö kost- och cancerstudie (BSMDC), baserades på 19 biomarkörer kopplade till Charlson Comorbidity Index (CCI) och riktade sig till individer utan tidigare diagnoser av CCI eller stora samtidiga sjukdomar. Den andra poängen, Biomarkörpoäng för akut dyspné studien (BSADYS), inkluderade 11 biomarkörer och utvecklades från en tidigare studie om akut dyspné.Slutsatsen av studien är att BSMDC erbjuder en stark prediktiv förmåga för morbiditet och dödlighet hos personer som initialt inte hade några samsjukligheter. Detta tyder på att individer med höga värden på BSMDC skulle kunna ha stor nytta av intensiva förebyggande hälsovårdsåtgärder. Studiens resultat betonar vikten av att använda biomarkörbaserade poäng i förebyggande vård, särskilt för att identifiera personer med ökad risk för kroniska sjukdomar och dödlighet.

Torgny Wessman, Toralph Ruge, Axel Carl Carlsson, Per Wändell, Ardavan Khoshnood, Olle Melander

2023

Biomarkers, 28(8):722-730