مدل SEAL – مدلی برای برآورد ازدحام در اورژانس های سوئدی بر اساس حجم کار [انگلیسی]

اهداف ازدحام در اورژانس در بسیاری از کشورها یک مشکل فزاینده است. هدف از این مطالعه توسعه یک مدلی بود که میزان ازدحام را بر اساس حجم کار در اورژانس های سوئدی تخمین بزند. روشها در پنج اورژانس مختلف، پرستار و پزشک مسئول حجم کار را در مقیاس ۶ تا ۱ در نقاط زمانی تصادفی در طول یک دوره سه هفته ای در سال ۲۰۱۳ ارزیابی کردند. بر اساس این ارزیابیها، یک مدل تحلیل رگرسیون با استفاده از داده های سیستم بیمارستانی رایانه ای برای تخمین سطح ازدحام بر اساس حجم کار ایجاد شده است. مدل نهایی در دو اورژانس با بزرگترین سرشماری تأیید شد. نتایج ارزیابی حجم کار و داده های مربوط به ۱۴ متغیر در سیستم ثبت بیمار در ۲۳۳ نقطه زمانی جمع آوری شد. چهار متغیر با ارزیابی حجم کار ارتباط چشمگیری داشتند.

ینس ورتبورن، اردوان خوشنود، ماتیاس ویلوک، اولف اکلوند

۲۰۱۵

PLoS ONE, 10(6):e0130020