Syrgasbehandling hos patienter med hjärtinfarkt (STEMI) baserat på vilken kranskärl som är involverad: resultat från den randomiserade kontrollerade SOCCER -studien [Engelska]

Bakgrund Syrgasbehandling (O2) har varit en hörnsten i behandlingen av patienter med hjärtinfarkt. Nyligen genomförda studier konstaterar dock att kompletterande O2-terapi kanske inte har någon effekt hos dessa patienter. Syftet med denna studie var således att utvärdera effekten av O2-terapi hos patienter med STEMI baserat på vilken kranskärl som är drabbat; LAD eller icke-LAD. Metod Detta var en randomiserad kontrollerad studie på Skånes universitetssjukhus, Sverige. En enkel datorgenererad randomisering användes. Patienterna randomiserades antingen till standardvård med O2-behandling (10 l/min) eller luft. Patienterna genomgick en hjärtmagnetkameraundersökning (CMRI) dag 2–6. De viktigaste utfallsmåtten var "Myocardium at Risk (MaR)", "Infarct Size (IS)" och "Myocardial Salvage Index (MSI)" mätt med CMRI. Resultat Totalt 229 patienter bedömdes för inklusion, och 160 av dem randomiserades till syrgas- eller luftgruppen. På grund av främst tekniska problem med CMRI inkluderades 95 patienter i de slutliga analyserna; 46 i syrgasgruppen och 49 i luftgruppen. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan patienter med LAD och Icke-LAD som den drabbade kranskärlen med avseende på MSI, MaR och IS.

Arash Mokhtari, Mahin Akbarzadeh, David Sparv, Pallonji Bhiladvala, Håkan Arheden, David Erlinge, Ardavan Khoshnood

2020

BMC Emergency Medicine, 20:12