افزایش خشونت های مربوط به سلاح گرم در سوئد [انگلیسی]

خشونت ناشی از سلاح گرم در جهان رایج است و باعث آسیب جدی به انسان و همچنین جامعه می شود. یکی از کشورهایی که خشونت های مربوط به سلاح گرم در آن در حال افزایش است، سوئد و جنوبی ترین منطقه آن، استان اسکانه است، که مالمو، سومین شهر بزرگ سوئد، در آن بسیار تحت تأثیر قرار گرفته است. اگر سوئد خشونت ناشی از سلاح گرم را محدود نکند، خطر خشونت در کشور بیشتر می شود.

اردوان خوشنود

۲۰۱۷

Forensic Sciences Research, 2(3):158-160