·

پروژه تحقیقی SOCCER: اثرات اکسیژن درمانی بر نجات میوکارد در بیماران مبتلا به سکته قلبی با ارتفاع ST-یک مطالعه تصادفی [انگلیسی]

نتایج ما نشان می دهد که هیچ تفاوتی در بین گروهی که اکسیژن دریافت کرد و گروهی که هوا دریافت کرد وجود ندارد و نشان می دهد که دادن اکسیژن به بیماران مبتلا به سکته قلبی STEMI که برای PCI پذیرفته شده اند، هیچ تأثیری ندارد. این نتایج نشان میدهد که از دادن اکسیژن به این بیماران، بهنگامی که نرمموکسیک هستند، میتوان خودداری کرد.