·

نقش غرب در سرنگونی شاه

در ۱۶ ژانویه ۱۹۷۹، محمدرضا شاه پهلوی، که نزدیک به سی و هشت سال بر ایران حکومت کرده بود، در برابر یک انقلاب کشور را ترک کرد و دیگر هرگز بازنگشت. اندکی پس از عزیمت وی مشخص شد که پادشاه از سرطان پیشرفته رنج می برد و در ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۰ در شصت سالگی در قاهره درگذشت.

اردوان خوشنود، آروین خوشنود

۲۰۱۸

Middle East Quarterly, 25(3)