فرق میان مردان و زنان مشکوک به سندرم کرونری حاد در بخش اورژانس بر اساس نوار قلب و چه وقت در روز آنها به اورژانس می آیند [انگلیسی]
|

فرق میان مردان و زنان مشکوک به سندرم کرونری حاد در بخش اورژانس بر اساس نوار قلب و چه وقت در روز آنها به اورژانس می آیند [انگلیسی]

این تحقیق نشان میدهد که امکان دارد نیاز به معیارهای مختلفی در نوار قلب برای یافت سکته قلبی میان زنان و مردان داشته باشیم.