Sexualmord mellan män: En systematisk översikt [Engelska]
|

Sexualmord mellan män: En systematisk översikt [Engelska]

Forskning om sexualmord har främst fokuserat på manliga förövare och kvinnliga offer, med mindre uppmärksamhet på sexualmord mellan män (MMSH). EVi utförde en systematisk literaturstudie i syfte att bättre förstå MMSH, inklusive dess frekvens, mönster och karakteristika hos offer och förövare. Efter att ha granskat studier enligt PRISMA-riktlinjerna valdes fyra artiklar ut för analys. Vår…

Relationen mellan biomarkörer associerade med Charlson komorbiditetsindex och utfall bland deltagare i Malmö kost- och cancerstudie [Engelska]

Relationen mellan biomarkörer associerade med Charlson komorbiditetsindex och utfall bland deltagare i Malmö kost- och cancerstudie [Engelska]

Denna studie syftade till att utvärdera två biomarkörpoäng för deras förmåga att förutsäga kroniska sjukdomar och dödlighet. Den första poängen, Biomarkörpoäng för Malmö kost- och cancerstudie (BSMDC), baserades på 19 biomarkörer kopplade till Charlson Comorbidity Index (CCI) och riktade sig till individer utan tidigare diagnoser av CCI eller stora samtidiga sjukdomar. Den andra poängen, Biomarkörpoäng…

Kontraktilitet, ventrikuloarteriell koppling och slagvolym efter akut myokardinfarkt med användning av tryck-volym slingdata från kardiell magnetresonanstomografi [Engelska]

Kontraktilitet, ventrikuloarteriell koppling och slagvolym efter akut myokardinfarkt med användning av tryck-volym slingdata från kardiell magnetresonanstomografi [Engelska]

I denna studie med 100 hjärtinfarktpatienter och 75 kontroller användes icke-invasiva tryck-volym slingor från hjärtmagnetresonanstomografi för att få fram nya fysiologiska mått som kontraktilitet och ventrikuloarteriell koppling. Resultaten visade signifikanta skillnader i dessa mått mellan patienter och friska, vilket erbjuder viktig information för diagnos och behandling av hjärtinfarkt.

Användningen av global tjocklek för att bedöma prognos och karaktärisera vänsterkammarhypertrofi [Engelska]

Användningen av global tjocklek för att bedöma prognos och karaktärisera vänsterkammarhypertrofi [Engelska]

Kardiovaskulär magnetresonanstomografi (CMR) kan mäta vänsterkammar (VK) massa. En studie med hjärtpatienter (n=2543) och friska (n=100) testade ett nytt mått, global väggtjocklek (GT). Bland patienter med uppföljning (n=1575, 5.4 år), visade VK massindex (LVMI) starkast samband med risk för död eller hjärtsvikt, medan GT inte var signifikant kopplat till utfall. LVMI är därmed en bättre…

En svensk rättsmedicinsk studie av dödssättet vid en enda stickskada mot bröstkorgen [Engelska]

En svensk rättsmedicinsk studie av dödssättet vid en enda stickskada mot bröstkorgen [Engelska]

Introduktion: Rättsläkare ställs ofta inför frågor om huruvida en skada är orsakad av någon annan eller självförvållad. Det finns dock lite kunskap om epidemiologiska variabler som kan skilja mellan mord och självmord vid dödsfall orsakade av enbart ett stick på bålen. Metod: Genom att använda det svenska rättsmedicinska obduktionsregistret identifierade vi 94 mord och 45…

Medicinska aspekter av våldsbrott i Sveriges region Skåne: en retrospektiv tvärsnittsdesign av ViCS-projektet [Engelska]
|

Medicinska aspekter av våldsbrott i Sveriges region Skåne: en retrospektiv tvärsnittsdesign av ViCS-projektet [Engelska]

Inledning: Även om det har skett en minskning av mord och dråp inom vissa kategorier i Sverige har det senaste decenniet bevittnat en ökning av det totala dödliga våldet. Eskaleringen är främst kopplad till ökat skjutvapenvåld relaterad till kriminella gäng. Som ett resultat av detta, har Sverige en såpass hög frekvens av skjutningar och skjutvapenrelaterade…

Effekterna av sociodemografiska faktorer och komorbiditeter på sepsis: En rikstäckande svensk kohortstudie [Engelska]

Effekterna av sociodemografiska faktorer och komorbiditeter på sepsis: En rikstäckande svensk kohortstudie [Engelska]

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som främst drabbar äldre. Vår studie, med över 6,7 miljoner deltagare och 116 miljoner personår av uppföljning, visade att sepsisförekomsten påverkas av socioekonomiska faktorer och samtidiga sjukdomar. Under studieperioden 1997 till 2018 diagnostiserades 161 558 personer med sepsis, motsvarande en incidens på 13,9 per 10 000 personår. Män, äldre individer,…

Akut onkologi: patofysiologi, diagnos och initial hantering [Engelska]

Akut onkologi: patofysiologi, diagnos och initial hantering [Engelska]

Andelen cancerpatienter kommer att fortsätta att öka under de kommande decennierna. Dessutom kommer nya behandlingar att tillkomma. Den ökade överlevnaden och de antitumörmediciner som används kommer utan tvekan att bidra till att en ökad andel patienter med onkologiska nödsituationer. Dessa kommer i första hand att söka vård på en akutmottagning, men läkare på andra kliniker…