Ökat skjutvapenrelaterat våld i Sverige: En utmaning för akutsjukvården [Engelska]
| |

Ökat skjutvapenrelaterat våld i Sverige: En utmaning för akutsjukvården [Engelska]

Officiell statistik visar tydligt att antalet skjutvapenrelaterade våldshandlingar, inklusive dödsskjutningar, har ökat avsevärt under det senaste decenniet, inte minst mellan åren 2012-2017. Det är förmodligen därför som Sverige upplever en ökning av sin totala dödliga våld. Det råder ingen tvekan om att svensk akutsjukvård står inför en ny utmaning och behöver tydliga riktlinjer när det…

Diagnostisk noggrannhet av anamnes och fysisk undersökning för att förutsäga allvarliga hjärthändelser hos patienter med akut bröstsmärta [Engelska]
|

Diagnostisk noggrannhet av anamnes och fysisk undersökning för att förutsäga allvarliga hjärthändelser hos patienter med akut bröstsmärta [Engelska]

Inga kliniska fynd var tillförlitliga för att förutsäga 30-dagars allvarliga hjärthändelser (MACE), medan episodisk bröstsmärta varande sekunder och smärta som varade mer än 24 timmar praktiskt taget utesluter 30-dagars MACE. Följaktligen kan dessa två fynd vara ett viktigt tillägg för att utesluta 30-dagars MACE.

Genomsnittlig väggtjocklek förbättrar karakterisering och prognos vid vänsterkammarhypertrofi [Engelska]
|

Genomsnittlig väggtjocklek förbättrar karakterisering och prognos vid vänsterkammarhypertrofi [Engelska]

Vänsterkammares genomsnittliga väggtjocklek kan uppskattas enkelt och med hög noggrannhet från massa och volym. Det överensstämmer med uppmätt medelvärde för vänsterkammares väggtjocklek och är det mest prognostiska måttet jämfört med befintliga mått på hypertrofi i icke-vidgade vänsterkammare.

Brottslighet och utsatthet i Malmö
| | |

Brottslighet och utsatthet i Malmö

Malmö stad och dess invånare rör sig i en historisk tid och i en föränder­­lig miljö: sedan 1990 har staden vuxit med 43 procent. I Brottslighet och 
utsatthet i Malmö presenteras ett axplock av aktuell forskning, dess tillämpning och den påverkan som brottsligheten och utsattheten har och har haft på Malmö sedan början av 2000-talet….

Skjutvapen policy, förebyggande av självmord och den svenska modellen [Engelska]
| |

Skjutvapen policy, förebyggande av självmord och den svenska modellen [Engelska]

Självmord är ett globalt hälsoproblem och att begå självmord med ett skjutvapen är en vanlig metod. Eftersom färska studier diskuterar vikten av att ta bort en eventuell skjutvapen som ägs av en patient som försökt begå självmord i USA, kan Sverige och den svenska modellen vara användbara för amerikanska beslutsfattare. Sverige har en låg andel…

Hög tid att sluta med syrgasbehandling vid ST-höjnings hjärtinfarkt [Engelska]

Hög tid att sluta med syrgasbehandling vid ST-höjnings hjärtinfarkt [Engelska]

Syrgasbehandling (O2) hos patienter med bröstsmärta har varit en hörnsten i behandlingen av misstänkt hjärtinfarkt (MI). Nyligen randomiserade kontrollerade studier har dock visat att O2-behandling inte har några positiva eller negativa effekter på kardiovaskulära funktioner, mortalitet, morbiditet eller smärta hos normoxiska patienter med misstänkt MI och främst patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI). O2-behandling hos normoxiska STEMI-patienter…

Prehospital förutsägelse av transmural myokardinfarkt och behovet av akut koronart reperfusion av ett artificiellt neuralt nätverk jämfört med en läkare på hjärtintensivavdelningen [Engelska]
|

Prehospital förutsägelse av transmural myokardinfarkt och behovet av akut koronart reperfusion av ett artificiellt neuralt nätverk jämfört med en läkare på hjärtintensivavdelningen [Engelska]

Vårt artificiella neurala nätverk (ANN) förutspådde hjärtinfarkt och behovet av omedelbar reperfusionsbehandling med en högre känslighet än hjärtintensivläkaren. Vårt ANN kan således användas som beslutsstöd i ambulanser. Värdet skulle främst vara att utesluta akut hjärtinfarkt och behovet av omedelbar reperfusion. När ANN föreslår omedelbar reperfusion, behöver dock läkaren fortfarande behöva konsulteras för att minska onödiga…

Ischemisk QRS -förlängning som en biomarkör för myokardskada hos STEMI-patienter [Engelska]

Ischemisk QRS -förlängning som en biomarkör för myokardskada hos STEMI-patienter [Engelska]

Bakgrund Patienter med akut koronart ocklusion (ACO) kan inte bara ha ischemirelaterade ST-förändringar utan också förändringar i QRS-komplexet. Det har nyligen visats hos hundar att en större ischemisk QRS-förlängning (IQP) under ACO är relaterad till lägre skollateralflöde. Detta tyder på att större IQP kan indikera allvarligare ischemi och därmed en snabbare infarktutveckling. Därför var syftet…